Informace pro podnikatele a ekonomické subjekty

Zpět na: Osobní údaje

Informace o ochraně osobních údajů

Vážená paní, vážený pane, společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, IČO: 634 73 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154 (dále jen „Globus“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje, které zpracovává, a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tímto bychom Vás, jako našeho obchodního partnera, chtěli informovat zejména o tom, za jakým účelem Globus Vaše osobní údaje zpracovává a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Globus zpracovává Vaše osobní údaje za účelem (i) plnění vzájemných smluvních práv a povinností mezi Vámi a Globusem, (ii) plnění právních povinností Globusu, zejména účetních a daňových, a dále za účelem (iii) ochrany oprávněných zájmů Globusu (např. vymáhání pohledávek a dalších nároků Globusu). Pro tyto účely je Globus oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Pro jiné než uvedené účely Globus Vaše osobní údaje nezpracovává, pokud Vás ve výjimečných případech nepožádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje Globus zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Globusem, případně do uplynutí veškerých promlčecích lhůt založených vzájemným závazkem. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování uvedena vždy v každém souhlasu individuálně.

Předávání osobních údajů

Globus může osobní údaje předávat třetím stranám (i) za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, (ii) pokud je předání nezbytné pro zajištění plnění práv a povinností ze závazku mezi Vámi a Globusem, (iii) za účelem ochrany oprávněných zájmů Globusu nebo (iv) za podmínek uvedených v případném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Globusu mohou být Vaše osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb nebo poštovních a doručovacích služeb.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Globusem máte následující práva:

  • právo požadovat od Globusu přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

  • právo kdykoliv odvolat svůj případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;

  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Globusem.

Uvedená práva můžete uplatňovat u pracovníka Globusu, se kterým běžně komunikujete v rámci obchodního styku, případně na e-mailové adrese poverenec@globus.cz.

Globus ustanovil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možno kontaktovat na emailové adrese poverenec@globus.cz nebo písemně na adrese Kostelecká 822/75, PSČ: 196 00, Praha 9 – Čakovice.

Zpět na: Osobní údaje
PDF dokument