Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Zpět na: Osobní údaje

Proč Vám předkládáme tuto informaci o zpracování osobních údajů?

Společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 19600, IČ: 63473291, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 79154 (dále jen „Společnost“) si Vám dovoluje předložit tuto informaci o zpracování osobních údajů, která objasňuje, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů kamerovým systémem Společnosti.

Společnost jako správce Vašich osobních údajů

Společnost je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že Společnost dodržuje zásady zpracování osobních údajů a nakládá s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťuje důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

Společnost provozuje kamerový systém za účelem zajištění ochrany osob a majetku v prostorách provozoven Společnosti, a proto snímá některé venkovní i vnitřní prostory provozoven, ve kterých probíhá podnikatelská činnost Společnosti. Prostřednictvím kamerového systému zpracováváme některé Vaše osobní údaje a chráníme své oprávněné zájmy a zájmy třetích osob.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost prostřednictvím kamerového systému zpracovává zejména Vaši podobu. Není však záměrem Společnosti a účelem zpracování osobních údajů zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, přestože mohou být patrné z pořízených záznamů.

Odkud, z jakých důvodů, a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje získáváme z kamerového systému, který je ve vlastnictví Společnosti.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Záznamy z kamerového systému jsou ukládány nepřetržitě pro každou provozovnu Společnosti zvlášť. Tyto záznamy Společnost uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu uvedeného výše, tedy pro ochranu osob a majetku.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Společnost kamerové záznamy zásadně nepředává třetím osobám, avšak v odůvodněných případech může určitý záznam zpřístupnit státním orgánům případně dalším osobám, pokud je na záznamu zachycen incident, pro jehož objasnění je zpřístupnění záznamů nezbytné. Společnost bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, aby se zpřístupněnými záznamy bylo nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo získat od Společnosti jako správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Kopii záznamů však v rámci zachování práv a svobod jiných osob nemůžeme poskytnout jiným osobám, než státním orgánům, zejména Policii ČR. Dále máte právo na výmaz, omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, avšak pouze v oprávněných případech a za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva správce a jiných osob. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo u Společnosti, a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), e-mail oficiální:posta@uoou.cz

Kontaktní údaje na správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu: poverenec@globus.cz

Zpět na: Osobní údaje