Informace o ochraně osobních údajů

Zpět na: Osobní údaje

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností Globus ČR, v.o.s.

Společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, IČO: 634 73 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154 (dále jen „Globus“), provozovatel maloobchodních prodejen a internetových stránek www.globus.cz (dále jen „internetové stránky“), je jako správce osobních údajů povinen chránit zpracovávané osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. V tomto textu poskytuje Globus svým zákazníkům a návštěvníkům internetových stránek informace o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména o tom, jak Globus s osobními údaji nakládá, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jaká jsou individuální práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (tzv. subjektů údajů).

Oprávnění Globusu ke zpracování osobních údajů

Globus je i bez souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje k následujícím účelům:

 1. plnění práv a povinností plynoucích z uzavřených smluv a/nebo objednávek učiněných zákazníkem – osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy (objednávky), nejdéle však po dobu 5 let; v případě, že zákazník nesdělí Globusu osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy uzavřené na základě objednávky zákazníka, nebude objednávka přijata a smlouva mezi zákazníkem a Globusem nevznikne;

 2. zajištění řádného fungování internetových stránek;

 3. zajištění ochrany osob a majetku v prostorách provozoven Globusu – Globus snímá některé venkovní i vnitřní prostory svých provozoven pomocí kamerového systému (detailní informace o zpracování osobních údajů pomocí kamerového systému jsou dostupné zvlášť u hlavního vchodu do hypermarketu a na internetových stránkách);

 4. oprávněné zájmy Globusu (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely nebo informování zákazníků o aktivitách Globusu); a

 5. plnění povinností uložených Globusu právními předpisy (zejména se jedná o daňové a účetní povinnosti).

Globus je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. V takovém případě Globus zpracovává osobní údaje pro účely a po dobu vyjádřené individuálně v každém souhlasu zvlášť. V některých případech se udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů předpokládá prostým odesláním kontaktního údaje zákazníka nebo návštěvníka internetových stránek (např. při zadání emailové adresy do formuláře pro objednání informačních emailů Globusu). Globus si Vás v této souvislosti dovoluje informovat, že nikdo nemá povinnost souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout.

Předávání osobních údajů

Globus může osobní údaje předávat třetím osobám (příjemcům osobních údajů)

 1. za podmínek stanovených právními předpisy;

 2. pokud je předání nezbytné pro zajištění plnění uzavřených smluv a objednávek a/nebo řádného fungování internetových stránek;

 3. společnostem ze skupiny Globus; nebo

 4. dalším osobám za podmínek specifikovaných v případně uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Globusu mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli osobních údajů v České republice i v zahraničí, kteří osobní údaje zpracovávají pro Globus. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, společnostem provádějícím průzkum spokojenosti zákazníků, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým Globus aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na infolince 800 241 242 a na internetových stránkách v dokumentu Seznam zpracovatelů.

Ochrana osobních údajů

Globusem používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby osobní údaje, které Globus zpracovává, byly chráněny před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Globus svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem.

Práva při zpracování osobních údajů

Každá osoba, jejíž osobní údaje Globus zpracovává (subjekt údajů), má právo

 • na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Globus poskytne informace o účelech zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů a jejich příjemcích, o plánované době uložení osobních údajů a o dalších právech, které oprávněná osoba může v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů využít;

 • na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu Globus opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;

 • na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut Globus vymaže označené osobní údaje; Globus však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Globusu;

 • na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů Globus případně omezí zpracování označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Globus zpracovávat dotčené osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Globusu nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;

 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude Globus oprávněn využívat osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Každá osoba, jejíž osobní údaje Globus zpracovává, má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva je možno uplatňovat na e-mailové adrese poverenec@globus.cz

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost, pokud se zákazník nebo návštěvník internetových stránek domnívá, že Globus porušil právní předpisy, které upravují zpracování a ochranu osobních údajů.

Dohledovou činnost v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů v Globusu vykonává pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů Globusu je možno kontaktovat na následujících kontaktech: (i) na doručovací adrese: Kostelecká 822/75, PSČ: 196 00, Praha 9 Čakovice nebo (ii) e-mailové adrese poverenec@globus.cz. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může obracet kdokoliv ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat i na telefonní infolince Globusu 800 241 242.

Zpět na: Osobní údaje
PDF dokument